skip to content »

norilskmc.ru

Dating suliza salam

kojega preko (sine) svecenidkog suda 8 da»ti protjera Se 13 mjeseea travnja.

UZagrebu: iz zemaljskoga arkiva i moje vlastite zbirke. Od svih ovih vrelah dado Se mi pogledom na izvorne listiue naj- obilniju gradju gubernijalni, te zatiem kaludjericah sv. U ovih arkivih prepisao sam sve izvornike ili matice sa starinskimi prepisi listinah do XIII. prepisa iz nova ne samo po meni jur prepisane listine, vec mu sreca posluzi, da je u gubernijalnom arkivu nasao i znameniti stari zbornik listinah benediktinskoga samostana sv. priobcenoj poslanici Ivanovoj, ponje Sto riecih i stavkah po meni priobcenih drfigcije, nego u prvasnjih izdanjih, pocam Si od Rajnalda, Bzovija i Mansija, sve do Farlata i Boozeka obielodanjenih.

Ali stranom nepouzdajuci se posve u tadasnje moje prepise, stranom sluteci, da bi se u njih jos kojesta naci moglo, sto je u tadasnjih veoma losih po- litickih okolnostih meni izbjeglo, zamolio sam druztvo za jugoslavensku povjest i starine, cijim troskom ovo djelo izlazi, da posalju kojega vjestaka u Dal- maciju, da ovaj jos jedanput razvidi arkive zadarske i splietske, te da sve izprave i listine prepise, koje sizu do XIII. Izbor druztva pao je na zasluznoga povjestnika Ivana Tkalcica, koj poznatom svojom revnoscu, za vrieme od mjesec danah.

papa nagovara Sebastijaua biskupa zadarkkoga, neka strpljivo podnosi progone biskupa solinskoga Maksima, iz crkve izobcena 25 oko mjeseca lipnja.

papa pise Mariuianu biskupu ravenskomu, o njekom Ivanu dolav Sem iz Panonije, kojega nacini Se biskupom u Novom gradu ; nala^e mu njedno da povede iztragu proti Maksimu biskupu solinskomu, te ako bude potrebno, da i biskupa milanskoga kao sudca na iztragu pozove 26 xin xxxvni.

I ma tomu vise od dvadeset i sest godinah, sto je 13. zapao mene castni nalog, da za moci razjasniti tamnu proslost naroda hrvatskoga, sabiram izprave i listine protezuce se ua povjest kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije. U llimu: iz vatikanskoga arkiva i knjiznicah vatikanske, barberinske, i kors nianske U Becu: iz c. Od tiskanih dielah upotriebio sam ponajvise Mansia: Collectio con- VI ciliorum; Farlatia: IUyricum sacrum; Lucia: De Croatia et Dalmatia Hist. Ivana u Belgradu, iz kojega su, zali- boze veoma oskudno^ i pogriesno, priobcili njeke izprave Lucic i Farlati. Ja sam se strogo drzao u svemji nacina pisanja viserecenoga regesta, samo sam izmienio rukopisni q sa ae, po duhu rimskih pisamah IX. Drugi zbomik, cuvan takodjer u vatikanskom arkivu, pod naslovom: „Gregorii VII. Pisan je na per- gameni malimi lombardskimi pismeni u XI. Ima svega skupa 359 Grgurovih poslanicah, od kojih spadaju nahrvatsku povjest samo tri, priobdene u toj knjizi pod brojevi CLXXXI. i CCIV, Treci sbornik sacuvan je slucajno u arkivu kaptola splietskog. Petra gumajskoga, ili bolje selskoga iznad Solina grada.

dating suliza salam-62

Stefano di Spalato.^ Nu nezna se pravo, da li su ovi prevodi nacinjeni iz latinskih ili hrvatskih izvornikah, bududi da nije vjerojatno, da su redovnici rimske crkve, navlastito Bonedik- tini, ako su bili i glagola§i, jur u staro doba bolje razumjeli taljanski nego li latinski, pa da su radi toga prevo^ili za svoju porabu latinske izvornike na taljanski. iz cesa dalo bi se zakljuciti, da su takove izprave od razlicitih Ijudih prevedene na jezik la- tinski, i to pogledom na pismo, u isto doba, kad je pisan izvomik. 860, kad je jos Kocelov otac Pribina zivio, te za kojega knezovanja nije po svoj ,prilici Kocel kao knez darove pravio; listina bi 86 imala dakle uvrstiti u g. S druge strane prinukalo me, da se obazrem na sav sesti viek, taj u6in, sto * se jur koncem sestoga vieka u istih izpravah i papinskih poslanicah ^ominju Slovjeni, koji su jur tada iz Panonije i Istre navaljivali u Dalmaciju.

papa prima u milost Sabinijana bi- skupa zadarskoga, koj poradi drui^enja s Maksimom morade zatvoren u monastiru pokoru diniti; zajedno mu uala Se, da ga izviesti o stanju FIo- rentija bitfkupa dubrovackoga, kojega bijase prognao pokojni Natal bi- skup eoliiiski 24 mjeseca lipnja. papa odgovara Marcellu skolastiku, da ne- mo^ nslidati ojegovu molbu, podne Senu radi Maksima biskupa solin&kog 17 mjeseca prosinca. papa pi Se Sabinijanu djakonu u Carigrad radi Maksima biskupa solinskoga 17 mjeseca sie^nja. Grgur papa pi$e Konstantini supruzi cesara Mavricija, o nepokornosti biskupa solinskoga Makaima 18 mjeaeca veljade. Strana jn ima 8 naddjakonom Honoratom, rie Siti onda, kad njegovi pofllanici u Bim stignn 11 mjeseca listopada. papa nala^e Natalu biskupu solinskom Uy neka se putem svedenidkog zbora zauzme za Florentija biskupa dubrovadkog, koga 8 dasti protjera Se ^ 13 mjeseca listopada. papa nala2e Antoninu poddjakona, da se za- uzme za Florentija biskupa dubrovadkog. papa riesava Honorata naddjakona solinskoga od svih pogrie Sakah, radi kojih bija Se obtu^en - 14 mjeseca srpnja. papa odobrava izbor naddjakona Honorata za bisknpa Bolinskog 15 mjeseca iistopada. papa zabranjnje biskupom dalmatinskim, bez njegova znanja posvetiti Makaima za biskupa sotinskoga '15 mjeiieca sie^nja. papa izobduje Maksima i one koji ga posveri§e biskupom solinskim, dok se nedoka^e, da je doista isti Q- skom dozvolom carakom posvedon . vieka, imamo od jedne te iste listine vise suvremenih latinskih prepisah, koje ni u pojedinih riecih, ni u citavom tekstu nesugla- suju, kao n.